e-MBA TürkçeDers İçerikleri

Çağdaş İşletme Yönetimi
Bu dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerinin işletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü sağlamak için kullandıkları çağdaş yönetim tekniklerini incelemelerini sağlamak ve bu konuda güncel bilgileri vermektir. Derste öğretilecek temel konular; işletmenin çevresi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, yenilikçilik ve girişimcilik, karar verme ve planlama gibi konulardır.
 
Mikro Ekonomi
Bu derste, mikro ekonomik ve makro ekonomik kavramlar boyutu incelemektedir. Mikro ekonomik analiz içinde genel tüketici ve üretici teorisi, genel denge ve refah teorisi ve gelirler politikası işlenmektedir. Makro ekonomik analiz içinde iktisadi doktrinler ve gelişimi, sistemler içindeki İktisat politikaları uyarlamaları, milli gelir teorisiyle beraber kalkınma ekonomisi kuramları işlenmektedir.
 
Finansal Muhasebe
Bu derste, muhasebenin temel kavramları ile tek düzen hesap planı çerçevesinde bilanço ve gelir tablosu hesapları incelenerek muhasebe kaydının yapılması ve temel mali tabloların düzenlenmesi konuları ele alınmaktadır. Finansal muhasebe konusu kapsamında kayıt altına alma işlemi, hesaplarda düzeltme ve finansal tablo hazırlama, muhasebe döngüsünü kapatma,  iç hesap kontrol gibi konular incelenmektedir.
 
Finansal Yönetim
Finansal yönetim dersinin amacı,  işletmelerde finansal yönetimin temel unsurlarını ve finansal sorunların çözümlenmesi için temel finansal kararları ve uygulamaları finansal yönetim,  yatırım kararları ve mali piyasalar çerçevesinde ele almaktır.
 
Stratejik Yönetim
Bu derste, işletmelerde stratejik kararların yönetim süreci ve stratejik yönetimin birleşenleri, işletmenin ekonomik ve ekonomik olmayan amaçları, SWOT analizi, küreselleşme ve küresel stratejiler, stratejilerin uygulanması ve değerlendirilmesi anlatılacaktır.
 
Finansal Analiz Teknikleri
Bu derste finansal tablolar, analiz teknikleri; oran analizi, karşılaştırmalı mali tablolar analizi, dikey yüzdeler yöntemiyle analiz, eğitim yüzdeleri analizi, Du Pont kontrol sistemi, enflasyon ortamında mali analiz konuları ele alınacaktır.
 
Pazarlama Yönetimi
Bu derste, pazarlamanın temel prensipleri, pazarlamada yeni kavramlar, pazarlama planlaması ve yönetimi, pazarlama stratejileri, pazarlama bilgi sistemi, tüketici davranışı, satış ve reklam gibi konular ele alınacaktır.
 
İnsan Kaynakları Yönetimi
Bu derste personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, insan kaynakları yönetiminin temel ilkeleri, insan kaynakları yönetimi çerçevesi, personel alma yöntemleri ve şartları, iş analizi, iş tanımları ve iş gerekleri, personelin değerlendirilmesi, personelin ücretlendirilmesi, personelin yükseltilmesi, kariyer planlaması, örgütsel iletişim, şikâyet ve disiplin konuları ele alınacaktır.
 
Uluslararası Finans
Bu derste, uluslararası finans, çok uluslu şirketlerin finansal yapıları, döviz kurları, döviz kurlarını belirleyen faktörler, uluslararası para ve sermaye piyasaları, dış ekonomik denge, türev ürünler, faaliyet ve kur riskini yönetim teknikleri, dış ticaretin finansmanı, uluslararası proje finansmanı, uluslararası bankacılıkta gelişmeler ve dış piyasalardan kaynak temin yöntemleri ele alınmaktadır.
 
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bu derste, donanım, yazılım, ağ sistemleri, veritabanı yönetim sistemleri, e-ticaret, bilişim güvenliği ve karar destek sistemleri konuları incelenmektedir.
 
İş Hukuku
Bu derste işletmenin ulusal ve uluslararası yasal çevresiyle ilgili temel bilgiler; tacirler ve hakları, sorumluluk ve yükümlülükleri; haksız fiiller, sözleşmeler, temsil yetkisi; işletmenin yasal şekilleri; kıymetli evraklar; sigorta hukuku, taşımacılık ve deniz hukuku, iş hukuku konuları ele alınacaktır.
 
Marka Yönetimi
Bu ders markanın üründen farklılığını göstererek ne olduğu, neden önemli olduğu, tüketiciler için anlamı ve doğru olarak yönetilebilmeleri için geliştirilecek stratejiler üzerine yoğunlaşır. Ayrıca marka değerinin nasıl yaratıldığı ve nasıl algılandığıyla ilgili kimlik ve imaj bilgilerine de yer verir. Ders kapsamında marka yönetimine dayalı uygulamalar ve çeşitli marka simülasyonları ve örnek çalışmalar da değerlendirilecektir.
 
Liderlik ve Motivasyon
Bu derste yöneticilik kavramı ve kapsamı, liderlik kavramı ve kapsamı, motivasyon kavramı ve kapsamı, liderlik çeşitleri ve karizmatik liderlik, liderlikte kuramsal yaklaşımlar, durumsal liderlik yaklaşımları, çeşitli kamu kurumlarında liderlik fonksiyonları, yöneticiler için zaman ve stres yönetimi, toplantı yapma sanatı ve etkili toplantılar, elektronik ortamda toplantı yapma ve e-toplantı uygulamaları, öğrenmeyi öğrenme, örgütsel öğrenmeyi teşvik stratejileri. Motivasyon kavramı ve kapsamı, motivasyon teşvik araçları, movitasyon konusunda yönetsel yaklaşımlar, başlıca motivasyon kuramları: kapsam ve süreç kuramları, iş tatmini ve ölçümü, iş tatminini artırıcı yönetici temelli araçlar, örgütsel bağlılık, yılgınlık ve bıkkınlığın önlenmesi yöntemleri, başarılı kurumu yöneticileri üzerine incelemeler, çatışma yönetimi, empati geliştirme konuları ele alınacaktır.
 
Satış Yönetimi
Bu dersin amacı, öğrencilere satış yönetiminin temel ilkelerini ve kavramlarını öğreterek mesleğe hazırlamaktır.
 
Maliyet Muhasebesi
Bu derste, maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramlar ve maliyetlerin sınıflandırılması, maliyet unsurları, maliyet yerleri ve maliyet dağıtım yöntemleri, maliyet hesaplama sistemleri anlatılacaktır.
 
Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
Tedarik Zinciri bir ürünün ilk temel hammaddesinden başlayarak, tüketiciye ulaşması ve geri dönüşümünü de içeren tüm süreçlerde yer alan tedarikçi, üretici, distribütör, perakendeci ve lojistikçilerden oluşan bir bütündür. Tedarik zinciri yönetimi; hedeflenen müşteri hizmet düzeyini en düşük maliyette karşılamak, doğru zamanda doğru miktarda ve doğru yerde mal üretimi ve dağıtımını  sağlamak üzere tedarikçiler, üreticiler, distribütörler ve perakendecileri en verimli şekilde entegre eden bir yaklaşımdır. Bu derste tedarik zinciri yönetiminin temel özellikleri ile çözüm yöntemlerinin açıklanması amaçlanmaktadır.
 
Araştırma Yöntemleri (İstatistik)
Bu derste öncelikle araştırma yapılırken ve araştırma sonuçları yayınlanırken nerelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında kısa bilgiler verilecek. Sonra,araştırma verilerini analiz edip anlamlı hale getirmek için istatistik temel bilgileri verilerek, SPSS veya Minitab gibi istatistik programları yardımıyla istatistiksel analizler yapılacaktır. Dersin işlenişi bilgisayar üzerinden olup, öğrencilerin derse katılımıyla uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Bunun yanında öğrenciler kendileri de program yaparak hesaplama işlemlerini yapabileceklerdir. Böylece bu dersi alan öğrenciler hem istatistik hakkında temel bilgiye sahip olmuş olacaklar hem de verileri kolayca analiz etmeyi ve analiz sonuçlarını yorumlamayı öğrenerek iş hayatında büyük kazanım elde etmiş olacaklardır.
 
Mezuniyet Projesi
Dersin amacı, “mezuniyet projesi”ni hazırlayacak öğrencilere konu seçiminde ve problem saptamada yardımcı olmak; bir problemi ele almanın, sonuç çıkarmanın ve temellendirmenin nasıl yapılabileceğine yol göstermektir.