e-MBA Türkçe Yüksek Lisans ProgramıeMBA İşletme Yüksek Lisans (Tezsiz) programı, zaman ve mekan bağımsız uzaktan eğitim modeline uygun olarak ve çağımızın yönetim yetkinlik alanları incelenerek, 1 adet zorunlu (Araştırma Yöntemleri dersi) , 9 adet seçmeli olmak üzere, toplam 10 adet ders ve buna ilave olarak Bitirme Projesinden oluşmaktadır.   Programı başarıyla tamamlayanlar işletme yüksek lisans diploması almaya hak kazanırlar. Programdan mezun olabilmek için 4 üzerinden 2,5 ortalamaya sahip olmak gerekmektedir.  Seçmeli dersler, ilgi alanına odaklanmaya imkan sağlayacak şekilde belirlenmiştir.  Seçmeli derslerin açılabilmesi için belirlenecek asgari öğrenci sayısının derse kaydolması gerekmektedir.  Programa kaydolan öğrencilerimiz, diğer öğrencilerimizle aynı haklara sahip olacakları gibi üniversite bünyesinde düzenlenen ve özel önem verdiğimiz akademik etkinliklere ve çalıştaylara da dilerlerse katılabileceklerdir.  

Eğitim süresi 3 dönemdir. Bir dönemde en fazla 5 ders alınabilir. Mezuniyet şartlarını tamamlayan öğrenciler eğitim süresinden daha önce programı tamamlayabilirler.
 

Programın İşleyişi

Uzaktan eğitim programlarında tüm ders materyallerine internet ortamında öğrenim yönetim sistemine kullanıcı adı ve parola ile giriş yapılarak erişilebilir. Ödev ve projeler sistem üzerinden teslim edilir. Ara sınavlar internet üzerinden çevrim içi olarak yapılır. Yarıyıl sonu sınavları kampüste gözetmen eşliğinde yapılmaktadır. Canlı dersler akşam mesai saatleri dışında yapılır ve kayıt edilen dersler daha sonra izlenilebilir.

İŞLETME ANABİLİM DALI
e-İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (UZAKTAN)
 Not: Ders hakkında bilgi alabilmek için ders adının üzerine tıklayın.

Çağdaş İşletme Yönetimi

Yüksek lisans öğrencilerinin işletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü sağlamak için kullandıkları çağdaş yönetim tekniklerini incelemelerini sağlamak ve bu konuda güncel bilgileri vermektir. Derste öğretilecek temel konular; işletmenin çevresi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, yenilikçilik ve girişimcilik, karar verme ve planlama gibi konulardır.

Mikro Ekonomi

İktisadi Olay, İktisadi Miktar, İktisadi Değişkenler, Tüketici Davranışları Teorisi, Kısmi Denge Analizi, Refah Teorisi

Finansal Muhasebe

Kurumsal Yönetim, Genel Olarak Muhasebe ve Muhasebenin Temel Kavramları, Temel Mali Tablolar, Hesap Kavramı ve İşleyişi, Varlık Hesapları, Kaynak Hesapları, Gelir Tablosu Hesapları, Envanter İşlemleri, Dönem Sonu İşlemleri ve Mali Tabloların Hazırlanması, Mali Tabloların Yorumlanması, Muhasebe Süreci ve İşletme Yönetimi.

Finansal Yönetim

Finansal yönetim dersinin amacı, işletmelerde finansal yönetimin temel unsurlarını ve finansal sorunların çözümlenmesi için temel finansal kararları ve uygulamaları finansal yönetim, yatırım kararları ve mali piyasalar çerçevesinde ele almaktır.

Stratejik Yönetim

Bu derste, işletmelerde stratejik kararların yönetim süreci ve stratejik yönetimin birleşenleri, işletmenin ekonomik ve ekonomik olmayan amaçları, SWOT analizi, küreselleşme ve küresel stratejiler, stratejilerin uygulanması ve değerlendirilmesi anlatılacaktır.

Araştırma Yöntemleri

İstatistiğin uygulamalarının tanıtıldığı bu derste istatiksel tahmin metodu, istaiksel analiz metodu ve olasılık teknikleri anlatılmaktadır. Bu teknikler, uygulamalı olarak SPSS programı kullanılarak gösterilmektedir.

Uluslararası Finans

Bu derste, uluslararası finans, çok uluslu şirketlerin finansal yapıları, döviz kurları, döviz kurlarını belirleyen faktörler, uluslararası para ve sermaye piyasaları, dış ekonomik denge, türev ürünler, faaliyet ve kur riskini yönetim teknikleri, dış ticaretin finansmanı, uluslararası proje finansmanı, uluslararası bankacılıkta gelişmeler ve dış piyasalardan kaynak temin yöntemleri ele alınmaktadır.

Maliyet Muhasebesi

Bu derste, maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramlar ve maliyetlerin sınıflandırılması, maliyet unsurları, maliyet yerleri ve maliyet dağıtım yöntemleri, maliyet hesaplama sistemleri anlatılacaktır.

Finansal Analiz Teknikleri

Bu derste finansal tablolar, analiz teknikleri; oran analizi, karşılaştırmalı mali tablolar analizi, dikey yüzdeler yöntemiyle analiz, eğitim yüzdeleri analizi, Du Pont kontrol sistemi, enflasyon ortamında mali analiz konuları ele alınacaktır.

Pazarlama Yönetimi

Bu derste, pazarlamanın temel prensipleri, pazarlamada yeni kavramlar, pazarlama planlaması ve yönetimi, pazarlama stratejileri, pazarlama bilgi sistemi, tüketici davranışı, satış ve reklam gibi konular ele alınacaktır.

Satış Yönetimi

Bu dersin amacı, öğrencilere satış yönetiminin temel ilkelerini ve kavramlarını öğreterek mesleğe hazırlamaktır.

Marka Yönetimi

Bu ders markanın üründen farklılığını göstererek ne olduğu, neden önemli olduğu, tüketiciler için anlamı ve doğru olarak yönetilebilmeleri için geliştirilecek stratejiler üzerine yoğunlaşır. Ayrıca marka değerinin nasıl yaratıldığı ve nasıl algılandığıyla ilgili kimlik ve imaj bilgilerine de yer verir. Ders kapsamında marka yönetimine dayalı uygulamalar ve çeşitli marka simülasyonları ve örnek çalışmalar da değerlendirilecektir.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu derste personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, insan kaynakları yönetiminin temel ilkeleri, insan kaynakları yönetimi çerçevesi, personel alma yöntemleri ve şartları, iş analizi, iş tanımları ve iş gerekleri, personelin değerlendirilmesi, personelin ücretlendirilmesi, personelin yükseltilmesi, kariyer planlaması, örgütsel iletişim, şikâyet ve disiplin konuları ele alınacaktır.

Liderlik ve Motivasyon

Bu derste yöneticilik kavramı ve kapsamı, liderlik kavramı ve kapsamı, motivasyon kavramı ve kapsamı, liderlik çeşitleri ve karizmatik liderlik, liderlikte kuramsal yaklaşımlar, durumsal liderlik yaklaşımları, çeşitli kamu kurumlarında liderlik fonksiyonları, yöneticiler için zaman ve stres yönetimi, toplantı yapma sanatı ve etkili toplantılar, elektronik ortamda toplantı yapma ve e-toplantı uygulamaları, öğrenmeyi öğrenme, örgütsel öğrenmeyi teşvik stratejileri. Motivasyon kavramı ve kapsamı, motivasyon teşvik araçları, movitasyon konusunda yönetsel yaklaşımlar, başlıca motivasyon kuramları: kapsam ve süreç kuramları, iş tatmini ve ölçümü, iş tatminini artırıcı yönetici temelli araçlar, örgütsel bağlılık, yılgınlık ve bıkkınlığın önlenmesi yöntemleri, başarılı kurumu yöneticileri üzerine incelemeler, çatışma yönetimi, empati geliştirme konuları ele alınacaktır.

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

Tedarik Zinciri bir ürünün ilk temel hammaddesinden başlayarak, tüketiciye ulaşması ve geri dönüşümünü de içeren tüm süreçlerde yer alan tedarikçi, üretici, distribütör, perakendeci ve lojistikçilerden oluşan bir bütündür. Tedarik zinciri yönetimi; hedeflenen müşteri hizmet düzeyini en düşük maliyette karşılamak, doğru zamanda doğru miktarda ve doğru yerde mal üretimi ve dağıtımını sağlamak üzere tedarikçiler, üreticiler, distribütörler ve perakendecileri en verimli şekilde entegre eden bir yaklaşımdır. Bu derste tedarik zinciri yönetiminin temel özellikleri ile çözüm yöntemlerinin açıklanması amaçlanmaktadır.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bu derste, donanım, yazılım, ağ sistemleri, veritabanı yönetim sistemleri, e-ticaret, bilişim güvenliği ve karar destek sistemleri konuları incelenmektedir.

İş Hukuku

Bu derste işletmenin ulusal ve uluslararası yasal çevresiyle ilgili temel bilgiler; tacirler ve hakları, sorumluluk ve yükümlülükleri; haksız fiiller, sözleşmeler, temsil yetkisi; işletmenin yasal şekilleri; kıymetli evraklar; sigorta hukuku, taşımacılık ve deniz hukuku, iş hukuku konuları ele alınacaktır.

Uluslararası Pazarlama

Uluslararası pazarlama, pazarların değerlendirilmesi, pazara giriş stratejileri, hedef kitle seçimi ve konumlandırma stratejileri, pazarlama karması stratejileri bu derste detaylı olarak ele alınacak konulardır.
2010 Güz yarıyılından önceki e-MBA Programını görmek için buraya tıklayınız.

2010 Güz - 2013 Güz yarıyılı arasındaki e-MBA Programlarını görmek için buraya tıklayınız.

Ders içeriklerini görmek için buraya tıklayınız.


Not: Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini görüntülemek için buraya tıklayınız.