Dersler

eMBA 510 Çağdaş İşletme Yönetimi
Bu dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerinin işletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü sağlamak için kullandıkları çağdaş yönetim tekniklerini incelemelerini sağlamak ve bu konuda güncel bilgileri vermektir. Derste öğretilecek temel konular; işletmenin çevresi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, yenilikçilik ve girişimcilik, karar verme ve planlama gibi konulardır.

eMBA 511 Ekonomi
Bu derste, mikro ekonomik ve makro ekonomik kavramlar boyutu incelemektedir. Mikro ekonomik analiz içinde genel tüketici ve üretici teorisi, genel denge ve refah teorisi ve gelirler politikası işlenmektedir. Makro ekonomik analiz içinde iktisadi doktrinler ve gelişimi, sistemler içindeki İktisat politikaları uyarlamaları, milli gelir teorisiyle beraber kalkınma ekonomisi kuramları işlenmektedir.

eMBA 534 Yönetim Bilişim Sistemleri
Bu derste, donanım, yazılım, ağ sistemleri, veritabanı yönetim sistemleri, e-ticaret, bilişim güvenliği ve karar destek sistemleri konuları incelenmektedir.

eMBA 530 Stratejik Yönetim
Bu derste, işletmelerde stratejik kararların yönetim süreci ve stratejik yönetimin birleşenleri, işletmenin ekonomik ve ekonomik olmayan amaçları, SWOT analizi, küreselleşme ve küresel stratejiler, stratejilerin uygulanması ve değerlendirilmesi anlatılacaktır.

eMBA 513 Finansal Muhasebe
Bu derste, muhasebenin temel kavramları ile tek düzen hesap planı çerçevesinde bilanço ve gelir tablosu hesapları incelenerek muhasebe kaydının yapılması ve temel mali tabloların düzenlenmesi konuları ele alınmaktadır. Finansal muhasebe konusu kapsamında kayıt altına alma işlemi, hesaplarda düzeltme ve finansal tablo hazırlama, muhasebe döngüsünü kapatma, iç hesap kontrol gibi konular incelenmektedir.

eMBA 516 Finansal Yönetim
Finansal yönetim dersinin amacı, işletmelerde finansal yönetimin temel unsurlarını ve finansal sorunların çözümlenmesi için temel finansal kararları ve uygulamaları finansal yönetim, yatırım kararları ve mali piyasalar çerçevesinde ele almaktır.

eMBA 501 Finansal Analiz Teknikleri
Bu derste finansal tablolar, analiz teknikleri; oran analizi, karşılaştırmalı mali tablolar analizi, dikey yüzdeler yöntemiyle analiz, eğitim yüzdeleri analizi, Du Pont kontrol sistemi, enflasyon ortamında mali analiz konuları ele alınacaktır.

eMBA 514 Pazarlama Yönetimi
Bu derste, pazarlamanın temel prensipleri, pazarlamada yeni kavramlar, pazarlama planlaması ve yönetimi, pazarlama stratejileri, pazarlama bilgi sistemi, tüketici davranışı, satış ve reklam gibi konular ele alınacaktır.

eMBA 515 İnsan Kaynakları Yönetimi
Bu derste personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, insan kaynakları yönetiminin temel ilkeleri, insan kaynakları yönetimi çerçevesi, personel alma yöntemleri ve şartları, iş analizi, iş tanımları ve iş gerekleri, personelin değerlendirilmesi, personelin ücretlendirilmesi, personelin yükseltilmesi, kariyer planlaması, örgütsel iletişim, şikâyet ve disiplin konuları ele alınacaktır.

eMBA 533 Uluslararası Finans
Bu derste, uluslararası finans, çok uluslu şirketlerin finansal yapıları, döviz kurları, döviz kurlarını belirleyen faktörler, uluslararası para ve sermaye piyasaları, dış ekonomik denge, türev ürünler, faaliyet ve kur riskini yönetim teknikleri, dış ticaretin finansmanı, uluslararası proje finansmanı, uluslararası bankacılıkta gelişmeler ve dış piyasalardan kaynak temin yöntemleri ele alınmaktadır.

eMBA 540 Maliyet Muhasebesi
Bu derste, maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramlar ve maliyetlerin sınıflandırılması, maliyet unsurları, maliyet yerleri ve maliyet dağıtım yöntemleri, maliyet hesaplama sistemleri anlatılacaktır.

eMBA 507 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
Bu derste tedarik zinciri, lojistik, satınalma, üretim planlama, envanter yönetimi, büyük mağazacılık, dağıtım, müşteri konuları ele alınacaktır.

eMBA 536 Marka Yönetimi
Bu ders markanın üründen farklılığını göstererek ne olduğu, neden önemli olduğu, tüketiciler için anlamı ve doğru olarak yönetilebilmeleri için geliştirilecek stratejiler üzerine yoğunlaşır. Ayrıca marka değerinin nasıl yaratıldığı ve nasıl algılandığıyla ilgili kimlik ve imaj bilgilerine de yer verir. Ders kapsamında marka yönetimine dayalı uygulamalar ve çeşitli marka simülasyonları ve örnek çalışmalar da değerlendirilecektir.

eMBA 538 Satış Yönetimi
Bu dersin amacı, öğrencilere satış yönetiminin temel ilkelerini ve kavramlarını öğreterek mesleğe hazırlamaktır.

eMBA 537 Liderlik ve Motivasyon
Bu derste yöneticilik kavramı ve kapsamı, liderlik kavramı ve kapsamı, motivasyon kavramı ve kapsamı, liderlik çeşitleri ve karizmatik liderlik, liderlikte kuramsal yaklaşımlar, durumsal liderlik yaklaşımları, çeşitli kamu kurumlarında liderlik fonksiyonları, yöneticiler için zaman ve stres yönetimi, toplantı yapma sanatı ve etkili toplantılar, elektronik ortamda toplantı yapma ve e-toplantı uygulamaları, öğrenmeyi öğrenme, örgütsel öğrenmeyi teşvik stratejileri. Motivasyon kavramı ve kapsamı, motivasyon teşvik araçları, movitasyon konusunda yönetsel yaklaşımlar, başlıca motivasyon kuramları: kapsam ve süreç kuramları, iş tatmini ve ölçümü, iş tatminini artırıcı yönetici temelli araçlar, örgütsel bağlılık, yılgınlık ve bıkkınlığın önlenmesi yöntemleri, başarılı kurumu yöneticileri üzerine incelemeler, çatışma yönetimi, empati geliştirme konuları ele alınacaktır.

eMBA 535 İş Hukuku
Bu derste işletmenin ulusal ve uluslararası yasal çevresiyle ilgili temel bilgiler; tacirler ve hakları, sorumluluk ve yükümlülükleri; haksız fiiller, sözleşmeler, temsil yetkisi; işletmenin yasal şekilleri; kıymetli evraklar; sigorta hukuku, taşımacılık ve deniz hukuku, iş hukuku konuları ele alınacaktır.